Nguyễn Thế Hoan marketing 
Diễn Viên, KOL: Charlie Winston
Chuyên Gia Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên gia Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chuyên gia Vũ Ngọc Dũng