Bảo vật làng Nhật Tảo

Quả chuông Nhật Tảo đúc năm 984, được lưu giữ tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm – Hà Nội). Bài minh trên chuông là nguồn sử…

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỌ NGUYỄN LÀNG NHẬT TẢO

Làng Nhật Tảo hình thành từ bao giờ? Họ nào định cư đầu tiên thì hiện tại không ai biết và chưa tìm tư liệu nào chính xác cụ thể…